skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Usability testing of an online information literacy tutorial

Sophie Bury ; Joanne Oud

Reference Services Review, 2005, Vol.33(1), p.54-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; DOI: 10.1108/00907320510581388

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...