skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tweeting the friendly skies; Investigating information exchange among Twitter users about airlines

Nirupama Dharmavaram Sreenivasan ; Chei Sian Lee ; Dion Hoe-Lian Goh

Program: electronic library and information systems, 2012, Vol.46(1), p.21-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-0337 ; DOI: 10.1108/00330331211204548

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...