skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mental models of the bibliographic universe. Part 2: comparison task and conclusions

Jan Pisanski ; Maja Žumer

Journal of Documentation, 2010, Vol.66(5), p.668-680 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; DOI: 10.1108/00220411011066781

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...