skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The influence of others: witchcraft and rootwork as explanations of behavior disturbances

Wintrob, R M

The Journal of nervous and mental disease, May 1973, Vol.156(5), pp.318-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3018 ; PMID: 4704222 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...