skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The use of valid psychological complaints to screen, minimize or deny serious somatic illness

Rosner, B L

The Journal of nervous and mental disease, September 1966, Vol.143(3), pp.234-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3018 ; PMID: 5959547 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...