skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tennis elbow: its course, natural history, conservative and surgical management

Coonrad, R W ; Hooper, W R

The Journal of bone and joint surgery. American volume, September 1973, Vol.55(6), pp.1177-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9355 ; PMID: 4758032 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...