skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Primary Syphilis of the Anorectal Region

Samenius, Bruno

Journal of the Royal Society of Medicine, July 1966, Vol.59(7), pp.629-631 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-0768 ; E-ISSN: 1758-1095 ; DOI: 10.1177/003591576605900723

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...