skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Retardation of cochlear maturation and impaired hair cell function caused by deletion of all known thyroid hormone receptors

Rusch, A ; Ng, L ; Goodyear, R ; Oliver, D ; Lisoukov, I ; Vennstrom, B ; Richardson, G ; Kelley, M W ; Forrest, D

The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 15 December 2001, Vol.21(24), pp.9792-800 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1529-2401 ; PMID: 11739587 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...