skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cholesterol crystal embolization to the digestive system: characterization of a common, yet overlooked presentation of atheroembolism

Ben-Horin, Shomron ; Bardan, Eytan ; Barshack, Iris ; Zaks, Nurit ; Livneh, Avi

The American Journal of Gastroenterology, 2003, Vol.98(7), pp.1471-1479 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9270 ; E-ISSN: 1572-0241 ; DOI: 10.1016/S0002-9270(03)00361-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...