skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

CYFIP dependent Actin Remodeling controls specific aspects of Drosophila eye morphogenesis

Galy, Anne ; Schenck, Annette ; Sahin, H. Bahar ; Qurashi, Abrar ; Sahel, José-Alain ; Diebold, Céline ; Giangrande, Angela

Developmental Biology, 01 November 2011, Vol.359(1), pp.37-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-1606 ; E-ISSN: 1095-564X ; DOI: 10.1016/j.ydbio.2011.08.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...