skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Feral swine brucellosis in the United States and prospective genomic techniques for disease epidemiology

Leiser, Owen P ; Corn, Joseph L ; Schmit, Brandon S ; Keim, Paul S ; Foster, Jeffrey T

Veterinary Microbiology, 27 September 2013, Vol.166(1-2), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-1135 ; E-ISSN: 1873-2542 ; DOI: 10.1016/j.vetmic.2013.02.025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...