skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Correction of Hyperglycemia in Diabetic Rats With the Use of Microencapsulated Young Market Pig Islets

Jiang, X.-F ; Qian, T.-L ; Chen, D ; Lu, H.-W ; Xue, P ; Yang, X.-W ; Zhang, L.-H ; Hu, Y.-Z ; Zhang, D.-W

Transplantation Proceedings, December 2018, Vol.50(10), pp.3895-3899 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-1345 ; E-ISSN: 1873-2623 ; DOI: 10.1016/j.transproceed.2018.09.017

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...