skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ti-based subunit couplings: a concise, modular synthesis of routiennocin methyl ester

Mccabe, Jamie ; Phillips, Andrew J

Tetrahedron, 08 July 2013, Vol.69(27-28), pp.5710-5714 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4020 ; E-ISSN: 1464-5416 ; DOI: 10.1016/j.tet.2013.04.105

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...