skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Determination of molecular orientation of α-sexithiophene on passivated Si(001) by means of optical reflectance spectroscopic methods

Toyoshima, H ; Inoue, K ; Hiraga, K ; Ohno, S ; Tanaka, M

Surface Science, October 2013, Vol.616, pp.36-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-6028 ; E-ISSN: 1879-2758 ; DOI: 10.1016/j.susc.2013.06.009

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...