skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Revised diagnostic criteria for idiopathic hypersomnia: a 32-hour bed-rest protocol

Evangelista, E ; Lopez, R ; Barateau, L ; Chenini, S ; Bosco, A ; Jaussent, I ; Dauvilliers, Y

Sleep Medicine, December 2017, Vol.40, pp.e91-e91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-9457 ; E-ISSN: 1878-5506 ; DOI: 10.1016/j.sleep.2017.11.264

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...