skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Pyrogenic carbon in Australian soils

Qi, Fangjie ; Naidu, Ravi ; Bolan, Nanthi S ; Dong, Zhaomin ; Yan, Yubo ; Lamb, Dane ; Bucheli, Thomas D ; Choppala, Girish ; Duan, Luchun ; Semple, Kirk T

Science of the Total Environment, 15 May 2017, Vol.586, pp.849-857 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.02.064

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...