skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Endosulfan leaching from Typic Argiudolls in soybean tillage areas and groundwater pollution implications

Grondona, Sebastián I ; Gonzalez, Mariana ; Martínez, Daniel E ; Massone, Héctor E ; Miglioranza, Karina S.B

Science of the Total Environment, 15 June 2014, Vol.484, pp.146-153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2014.03.016

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...