skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Early and Middle Holocene evidence for plant use and cultivation in the Middle Cauca River Basin, Cordillera Central (Colombia)

Aceituno, Francisco J ; Loaiza, Nicolás

Quaternary Science Reviews, 15 February 2014, Vol.86, pp.49-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-3791 ; E-ISSN: 1873-457X ; DOI: 10.1016/j.quascirev.2013.12.013

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...