skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Digital and organizational transformation of industrial systems

Eynard, Benoît ; Cherfi, Zohra

Computers & Industrial Engineering [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-8352 ; E-ISSN: 1879-0550 ; DOI: 10.1016/j.cie.2019.106197

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...