skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Unifying Perspective on Protocol Mediation: Interoperability in the Future Internet

Bennaceur, Amel ; Andriescu, Emil ; Speicys Cardoso, Roberto ; Issarny, Valérie

Journal of Internet Services and Applications, 2015, p.14 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1186/s13174-015-0027-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...