skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Large GEM-TPC Prototype Detector for ▪anda

Arora, R ; Angerer, H ; Ball, M ; Beck, R ; Berger, M ; Böhmer, F ; Chen, J ; Cusanno, F ; Dørheim, S ; Fabbietti, L ; Fröppner, J ; Kaiser, D ; Ketzer, B ; Kiš, M ; Fruhauf, J ; Hehner, J

Physics Procedia, 2012, Vol.37, pp.491-498

ISSN: 1875-3892 ; E-ISSN: 1875-3892 ; DOI: 10.1016/j.phpro.2012.02.403

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...