skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

High-Pressure Synthesis of Novel Boron Oxynitride B 6 N 4 O 3 with Sphalerite Type Structure

Bhat, Shrikant ; Wiehl, Leonore ; Molina-Luna, Leopoldo ; Mugnaioli, Enrico ; Lauterbach, Stefan ; Sicolo, Sabrina ; Kroll, Peter ; Duerrschnabel, Michael ; Nishiyama, Norimasa ; Kolb, Ute ; Albe, Karsten ; Kleebe, Hans-Joachim ; Riedel, Ralf

Chemistry of Materials, 09/08/2015, Vol.27(17), pp.5907-5914 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0897-4756 ; E-ISSN: 1520-5002 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/acs.chemmater.5b01706

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...