skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

High resolution hypernuclear spectroscopy at Jefferson Lab Hall A

Garibaldi, F ; Bydžovský, P ; Cisbani, E ; Cusanno, F ; De Leo, R ; Frullani, S ; Iodice, M ; Lerose, J.J ; Markowitz, P ; Millener, D.J ; Urciuoli, G.M; Hall A Collaboration (Corporate Author)

Nuclear Physics, Section A, 20 September 2013, Vol.914, pp.34-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-9474 ; DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2013.02.054

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...