skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Exclusive Neutral Pion Electroproduction in the Deeply Virtual Regime

Fuchey, E ; Camsonne, A ; Mazouz, M ; Gavalian, G ; Kuchina, E ; Amarian, M ; Aniol, K A ; Beaumel, M ; Benaoum, H ; Bertin, P ; Brossard, M ; Canan, M ; Chen, J -P ; Chudakov, E ; Craver, B ; Cusanno, F ; de Jager, C W ; Deur, A ; Ferdi, C ; Feuerbach, R ; Fieschi, J -M ; Frullani, S ; Garcon, M ; Garibaldi, F ; Gayou, O ; Gilman, R ; Gomez, J ; Gueye, P ; Guichon, P.A.M ; Guillon, B ; Hansen, O ; Hayes, D ; Higinbotham, D W ; Homstrom, T ; Hyde, C E ; Ibrahim, H ; Igarashi, R ; Itard, F ; Jiang, X ; Jo, H S ; Kaufman, L J ; Kelleher, A ; Kolarkar, A ; Kumbartzki, G ; Laveissiere, G ; Lerose, J J ; Lindgren, R ; Liyanage, N ; Lu, H -J ; Margaziotis, D J ; Meziani, Z -E ; Mccormick, K ; Michaels, R ; Michel, B ; Moffit, B ; Monaghan, P ; Nanda, S ; Nelyubin, V ; Potokar, M ; Qiang, Y ; Ransome, R D ; Real, J -S ; Reitz, B ; Roblin, Y ; Roche, J ; Sabatie, F ; Saha, A ; Sirca, S ; Slifer, K ; Solvignon, P ; Subedi, R ; Sulkosky, V ; Ulmer, P E ; Voutier, E ; Wang, K ; Weinstein, L B ; Wojtsekhowski, B ; Zheng, X ; Zhu, L; Thomas Jefferson National Accelerator Facility, Newport News, VA (United States) (Corporate Author)

Phys.Rev.C, 01 February 2011, Vol.83(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0556-2813 ; E-ISSN: 1089-490X ; DOI: 10.1103/PhysRevC.83.025201

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...