skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Visual body recognition in a prosopagnosic patient

Moro, V ; Pernigo, S ; Avesani, R ; Bulgarelli, C ; Urgesi, C ; Candidi, M ; Aglioti, S.M

Neuropsychologia, 2012, Vol.50(1), pp.104-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-3932 ; E-ISSN: 1873-3514 ; DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2011.11.004

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...