skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of Nurse Practitioner Comanagement on the Care of Geriatric Conditions

Reuben, David B. ; Ganz, David A. ; Roth, Carol P. ; Mccreath, Heather E. ; Ramirez, Karina D. ; Wenger, Neil S.

Journal of the American Geriatrics Society, June 2013, Vol.61(6), pp.857-867 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8614 ; E-ISSN: 1532-5415 ; DOI: 10.1111/jgs.12268

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...