skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effects of AL addition on microstructure and mechanical properties of AlxCoCrFeNi High-entropy alloy

Yang, Tengfei ; Xia, Songqin ; Liu, Shi ; Wang, Chenxu ; Liu, Shaoshuai ; Zhang, Yong ; Xue, Jianming ; Yan, Sha ; Wang, Yugang

Materials Science & Engineering A, 11 November 2015, Vol.648, pp.15-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2015.09.034

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...