skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Enhanced molecular orientation and strain hardening in melt‐spun isotactic polypropylene monofilaments through partial melting recrystallization

Li, Zhujun ; Na, Bing ; Tian, Nana ; Lv, Ruihua ; Zou, Shufen

Journal of Applied Polymer Science, 15 January 2012, Vol.123(2), pp.995-999 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8995 ; E-ISSN: 1097-4628 ; DOI: 10.1002/app.34541

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...