skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

High-cycle fatigue behavior of Zn–22% Al alloy processed by high-pressure torsion

Choi, In-Chul ; Yoo, Byung-Gil ; Kraft, Oliver ; Schwaiger, Ruth ; Seok, Moo-Young ; Kawasaki, Megumi ; Langdon, Terence G ; Jang, Jae-Il

Materials Science & Engineering A, 17 November 2014, Vol.618, pp.37-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2014.08.084

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...