skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Strain-induced phase transformation in a cobalt-based superalloy during different loading modes

Benson, Michael L ; Liaw, Peter K ; Choo, Hahn ; Brown, Donald W ; Daymond, Mark R ; Klarstrom, Dwaine L

Materials Science & Engineering A, 2011, Vol.528(18), pp.6051-6058 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2011.03.096

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...