skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Multilocus microsatellite typing revealed high genetic variability of Leishmania donovani strains isolated during and after a Kala-azar epidemic in Libo Kemkem district, Northwest Ethiopia

Gelanew, Tesfaye ; Cruz, Israel ; Kuhls, Katrin ; Alvar, Jorge ; Cañavate, Carmen ; Hailu, Asrat ; Schönian, Gabriele

Microbes and Infection, 2011, Vol.13(6), pp.595-601 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1286-4579 ; E-ISSN: 1769-714X ; DOI: 10.1016/j.micinf.2011.02.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...