skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Integrated genomic and metabolomic profiling of ISC1, an emerging Leishmania donovani population in the Indian subcontinent

Cuypers, Bart ; Berg, Maya ; Imamura, Hideo ; Dumetz, Franck ; De Muylder, Géraldine ; Domagalska, Malgorzata A ; Rijal, Suman ; Bhattarai, Narayan Raj ; Maes, Ilse ; Sanders, Mandy ; Cotton, James A ; Meysman, Pieter ; Laukens, Kris ; Dujardin, Jean-Claude

Infection, Genetics and Evolution, August 2018, Vol.62, pp.170-178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1567-1348 ; E-ISSN: 1567-7257 ; DOI: 10.1016/j.meegid.2018.04.021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...