skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Comparative study on effect of mechanical mixing and ultrasound on the performance of a single up-flow anaerobic/aerobic/anoxic bioreactor removing CNP from milk processing wastewater

Rezaee, S ; Zinatizadeh, A.A.L ; Asadi, A

Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, January 2016, Vol.58, pp.297-309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1876-1070 ; E-ISSN: 1876-1089 ; DOI: 10.1016/j.jtice.2015.06.012

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...