skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Child Health Care System of Germany

Ehrich, Jochen ; Grote, Ulrike ; Gerber-Grote, Andreas ; Strassburg, Michael

The Journal of Pediatrics, October 2016, Vol.177, pp.S71-S86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3476 ; E-ISSN: 1097-6833 ; DOI: 10.1016/j.jpeds.2016.04.045

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...