skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Influence of Home Scrap on Porosity of MgAl9Zn1 Alloy Pressure Castings

Konopka Z ; Chojnacki A ; Chojnacki A ; Łągiewka M ; Zyska A

Archives of Foundry Engineering, 01 March 2017, Vol.17(1), pp.99-102 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2299-2944 ; DOI: 10.1515/afe-2017-0018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...