skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bioreceptivity evaluation of cementitious materials designed to stimulate biological growth

Manso, Sandra ; De Muynck, Willem ; Segura, Ignacio ; Aguado, Antonio ; Steppe, Kathy ; Boon, Nico ; De Belie, Nele

Science of the Total Environment, 15 May 2014, Vol.481, pp.232-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2014.02.059

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...