skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Continuously and simultaneously optimizing an organization’s safety and security culture and climate: the Improvement Diamond for Excellence Achievement and Leadership in Safety & Security (IDEAL S&S) model

Reniers, Genserik L.L ; Cremer, Kristof ; Buytaert, Jan

Journal of Cleaner Production, 2011, Vol.19(11), pp.1239-1249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-6526 ; E-ISSN: 1879-1786 ; DOI: 10.1016/j.jclepro.2011.03.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...