skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of head group size, temperature and counterion specificity on cationic micelles

Di Michele, Alessandro ; Brinchi, Lucia ; Di Profio, Pietro ; Germani, Raimondo ; Savelli, Gianfranco ; Onori, Giuseppe

Journal of Colloid And Interface Science, 2011, Vol.358(1), pp.160-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9797 ; E-ISSN: 1095-7103 ; DOI: 10.1016/j.jcis.2010.12.028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...