skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Digital unhu: Mobile connectivity and immaterial labor in Zimbabwean artistic expression

Mcclune, Caitlin

New Media & Society, April 2018, Vol.20(4), pp.1342-1359 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1461-4448 ; E-ISSN: 1461-7315 ; DOI: 10.1177/1461444817691511

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...