skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Perceived Parental Support as a Predictor of Teen Sexual Behavior

Etter, Dillon ; Aalsma, Matthew ; Schwartz, Katherine ; Sieferman, Casey ; Peters, Elena

Journal of Adolescent Health, February 2016, Vol.58(2), pp.S85-S85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1054-139X ; E-ISSN: 1879-1972 ; DOI: 10.1016/j.jadohealth.2015.10.182

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...