skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Why did many more diamond miners than gold miners die in South Africa during the 1918 influenza pandemic?

Shanks, G. Dennis ; Brundage, John ; Frean, John

International Health, 2010, Vol.2(1), pp.47-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1876-3413 ; E-ISSN: 1876-3405 ; DOI: 10.1016/j.inhe.2009.12.001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...