skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

It is not for fun: An examination of social network site usage

Xu, Chenyan ; Ryan, Sherry ; Prybutok, Victor ; Wen, Chao

Information & Management, July 2012, Vol.49(5), pp.210-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-7206 ; E-ISSN: 1872-7530 ; DOI: 10.1016/j.im.2012.05.001

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...