skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Multi-loop PID Control Method of Brushless DC Motors via Convex Combination Method

Kim, Chang-Hyun

Journal of Electrical Engineering and Technology, 01/02/2017, Vol.12(1), pp.72-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1975-0102 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5370/JEET.2017.12.1.072

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...