skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nanostructured Graphene: An Active Component in Optoelectronic Devices

Kim, Chang-Hyun

Nanomaterials (Basel, Switzerland), 14 May 2018, Vol.8(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2079-4991 ; PMID: 29757992 Version:1 ; DOI: 10.3390/nano8050328

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...