skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Static tank depuration and chronic short-term experimental contamination of Eastern oysters (Crassostrea virginica) with Giardia duodenalis cysts

Willis, Jessica E ; Mcclure, J.T ; Mcclure, Carol ; Spears, Jonathan ; Davidson, Jeff ; Greenwood, Spencer J

International Journal of Food Microbiology, 02 January 2015, Vol.192, pp.13-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-1605 ; E-ISSN: 1879-3460 ; DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2014.08.027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...