skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Recent improvements to the ITER neutral beam system design

Grisham, L.R ; Agostinetti, P ; Barrera, G ; Blatchford, P ; Boilson, D ; Chareyre, J ; Chitarin, G ; de Esch, H.P.L ; De Lorenzi, A ; Franzen, P ; Fantz, U ; Gagliardi, M ; Hemsworth, R.S ; Kashiwagi, M ; King, D ; Krylov, A ; Kuriyama, M ; Marconato, N ; Marcuzzi, D ; Roccella, M ; Rios, L ; Panasenkov, A ; Pilan, N ; Pavei, M ; Rizzolo, A ; Sartori, E ; Serianni, G ; Sonato, P ; Pilard, V ; Tanaka, M ; Tobari, H ; Veltri, P ; Zaccaria, P

Fusion Engineering and Design, November 2012, Vol.87(11), pp.1805-1815 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-3796 ; E-ISSN: 1873-7196 ; DOI: 10.1016/j.fusengdes.2012.08.001

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...