skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Design activities on helical DEMO reactor FFHR-d1

Sagara, A ; Goto, T ; Miyazawa, J ; Yanagi, N ; Tanaka, T ; Tamura, H ; Sakamoto, R ; Tanaka, M ; Tsumori, K ; Mitarai, O ; Imagawa, S ; Muroga, T

Fusion Engineering and Design, August 2012, Vol.87(5-6), pp.594-602 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-3796 ; E-ISSN: 1873-7196 ; DOI: 10.1016/j.fusengdes.2012.01.030

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...