skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Data processing for ‘SUBARU’ telescope using GRID

Shirasaki, Y ; Tanaka, M ; Kawanomoto, S ; Honda, S ; Ohishi, M ; Mizumoto, Y ; Yasuda, N ; Masunaga, Y ; Ishihara, Y ; Tsutsumi, J ; Nakamoto, H ; Kobayashi, Y ; Sakamoto, M

Fusion Engineering and Design, 2008, Vol.83(2), pp.438-441 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-3796 ; E-ISSN: 1873-7196 ; DOI: 10.1016/j.fusengdes.2007.09.004

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...