skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Comprehensive transcriptome characterization of human blastocysts for normals and every known karyotype

Licciardi, F ; Kramer, Y.G ; Lhakhang, T ; Zhang, Y ; Tsirigos, A ; Heguy, A

Fertility and Sterility, September 2017, Vol.108(3), pp.e106-e106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-0282 ; E-ISSN: 1556-5653 ; DOI: 10.1016/j.fertnstert.2017.07.326

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...