skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Treatment technologies for aqueous perfluorooctanesulfonate (PFOS) and perfluorooctanoate (PFOA): A critical review with an emphasis on field testing

Arias Espana, Victor Andres ; Mallavarapu, Megharaj ; Naidu, Ravi

Environmental Technology & Innovation, October 2015, Vol.4, pp.168-181

ISSN: 2352-1864 ; DOI: 10.1016/j.eti.2015.06.001

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...